Vedtægter
 • 1

Foreningens navn er Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening, stiftet i maj 1924.

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune.

 • 2

Foreningens formål er at fremme sund idræt og at fremelske kammeratskabet og sammenholdet blandt ungdommen.

 • 3

stk1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

stk.2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 • 4

Bestyrelsen fastsætter foreningens sammenkomst.

 • 5

stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter.

stk. 2. Der vælges 3 medlemmer til gymnastikudvalget og 4 til fodboldudvalget.

stk. 3. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer 2 personer, der er formand for henholdsvis fodbold- og gymnastikudvalgene.

stk. 4. Udvalgsmedlemmerne og revisorerne vælges henholdsvis for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 • 6

stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent.

stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • 7

stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 3. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved relativt flertal.

stk. 4. Til generalforsamlingen har alle adgang. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme, der afgives personligt.

stk. 5.Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.

stk 6. Hvis det ikke er muligt at forsamles, kan generalforsamlingen afholdes virtuelt.

 

 

 

stk. 7. Generalforsamlingens dagsorden:

1.Velkomst ved formanden

2.Valg af:

 1. dirigent
 2. protokolfører
 3. stemmetællere

3.Bestyrelsens beretning v/formanden

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.Beretning fra:

 1. fodbold
 2. gymnastik
 3. badminton/bordtennis og diverse.

6.Indkomne forslag.

7.Valg til bestyrelse, udvalg og revisorer.

8.Eventuelt

stk. 7. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før. Kun rettidigt indkomne forslag vil blive optaget på dagsordenen.

stk. 8. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves, ved udelukkelse af et medlem samt ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 • 8

Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og protokolfører. Et af medlemmerne fører handlingsprotokollen.

 • 9

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 • 10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 2/3 af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det.

 • 11

Medlemskort samt regnskabsår gælder i perioden 1. januar til 31. december.

 • 12

Der vælges 2 revisorer til at revidere regnskabet. Der skal vælges suppleant til revisor.

 • 13

stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor. (Se indkaldelse § 9).

stk. 2. I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens formue børne- og ungdomsarbejdet i Ravsted Sogn.

 

  

Således vedtaget den 18. januar 2023.

Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening - Ravsted Hovedgade 58, 6372 Bylderup-Bov - Tlf. 25 77 71 50